Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt „Nowa droga” realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci Projektu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 44 000,00 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Są to dotacje w kwocie max. 23 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1750 zł / m-c.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30 czerwca 2018r.

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU:

Osoby niepracujące (zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Możesz wziąć udział w projekcie jeśli:

Jeśli jesteś kobietą – wystarczy że masz skończone 30 lat

Jeśli jesteś mężczyzną:

 • masz mieć skończone 30 lat i być bez pracy 12 miesięcy,
 • masz mieć skończone 30 lat i posiadać status osoby niepełnosprawnej,
 • masz mieć skończone 50 lat

Jeśli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotację ZADZWOŃ – 534 907 907

Kto na pewno nie może wziąć udziału w projekcie:

 • Osoby, które nie ukończyły 30 roku życia!!!!
 • Osoby, które posiadają (lub posiadały) zarejestrowaną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach (wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. KRS)
 • Osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych, o których mowa w art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • Osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  1. wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
  2. udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związana z wywozem,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego,
 • Deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,
 • Na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,